නිෂ්පාදන උපකරණ

https://www.buttonbatteryfactory.com/about-liyuan/

ලියුආන් බැටරි ස්වයංක්‍රීය එකලස් කිරීමේ රේඛාව

Liyuan බැටරි ස්වයංක්‍රීය පෙර විසර්ජන කැබිනට්ටුව

Liyuan බැටරි ස්වයංක්‍රීය පෙර විසර්ජන කැබිනට්ටුව

Liyuan බැටරි ආරෝපණය සහ බෙදීමේ ධාරිතාව පරීක්ෂණ කැබිනට්

Liyuan බැටරි ආරෝපණය සහ බෙදීමේ ධාරිතාව පරීක්ෂණ කැබිනට්

Liyuan බැටරි නියත උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්රතාවය පරීක්ෂක

Liyuan බැටරි නියත උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්රතාවය පරීක්ෂක

Liyuan බැටරි නියත ප්රතිරෝධය පරීක්ෂක

Liyuan බැටරි නියත ප්රතිරෝධය පරීක්ෂක

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය-3

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය

Liyuan බැටරි ස්වයංක්‍රීය ප්ලාස්ටික් සාදන යන්ත්‍රය

Liyuan බැටරි ස්වයංක්‍රීය ප්ලාස්ටික් සාදන යන්ත්‍රය

ලියුවාන් බැටරි රෝල් කෝර් ප්‍රදේශය

ලියුආන් බැටරි සුළං යන්ත්රය

ස්වයංක්‍රීය බැටරි එකලස් කිරීමේ රේඛාව

ස්වයංක්‍රීය බැටරි එකලස් කිරීමේ රේඛාව

ස්වයංක්‍රීය බැටරි එකලස් කිරීමේ රේඛාව-2

ස්වයංක්‍රීය බැටරි එකලස් කිරීමේ රේඛාව

වියළන යන්ත්රය

වියළන යන්ත්රය

හුදකලා ස්වයංක්රීය රික්ත උඳුනක්

හුදකලා ස්වයංක්රීය රික්ත උඳුනක්

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය-2

ලියුවාන් බැටරි නිරවද්‍ය වායුමය සිදුරු යන්ත්‍රය

ලියුආන් බැටරි සුළං යන්ත්රය

ලියුආන් බැටරි සුළං යන්ත්රය