ආයතනික ඇල්බමය

ලියුවාන් බැටරි කාර්මික උද්‍යානය

ලියුවාන් බැටරි කාර්මික උද්‍යානය

Liyuan Battery ඉතා සාර්ථකව සිය කාර්යය ආරම්භ කළේය

Liyuan Battery ඉතා සාර්ථකව සිය කාර්යය ආරම්භ කළේය

Liyuan බැටරි කාර්යාල ශෛලිය

Liyuan බැටරි කාර්යාල ශෛලිය

ලියුවාන් බැටරි කාර්යාලය

ලියුවාන් බැටරි කාර්යාලය

බලශක්ති මූලාශ්ර කාර්යාලය

බලශක්ති මූලාශ්ර කාර්යාලය

ලියුවාන් බැටරි සංස්කෘතික බිත්තිය

ලියුවාන් බැටරි සංස්කෘතික බිත්තිය

ලියුවාන් සංස්කෘතික පවුර

ලියුවාන් සංස්කෘතික පවුර

ලියුවාන් බැටරි රෝල් කෝර් ප්‍රදේශය

ලියුවාන් බැටරි රෝල් කෝර් ප්‍රදේශය

Liyuan බැටරි වෙල්ඩින් ප්රදේශය

Liyuan බැටරි වෙල්ඩින් ප්රදේශය

Liyuan බැටරි පරීක්ෂණ කාමරය

Liyuan බැටරි පරීක්ෂණ කාමරය